Solcellsanläggningar

2019-03-13

En helt ny SEK‑handbok (Hb 457) angående solcellsinstallationer har idag, 2019-02-10, kommit ut. Den finns nu att beställa från bl.a. SEK Shop.

Handboken ska ses som ett komplement till avsnitt 712 i Elinstallationsreglerna. Den ger råd och anvisningar om viktiga aspekter att tänka på såväl före som under och efter installationen av en solcellsanläggning.
Handboken innehåller mycket ”matnyttigt” beträffande funktionsjordning, ledningsdragning, skyltning, dokumentation, kontroll m.m.

Följande punkter är exempel på viktiga aspekter som behandlas i handboken:

1.           Solcellsanläggningar räknas som elproduktionsanläggningar och av detta följer att installation av sådana ska utföras av företag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket för arbeten inom verksamhetstyp elproduktionsanläggningar.

2.           Skriftlig anmälan ska göras till det elnätsföretag som innehar områdeskoncessionen för den aktuella produktionsanläggningen, innan installationsarbetet får påbörjas.

3.           Val av lämplig effekt med hänsyn till anläggningens förbrukning samt lämpligt antal seriekopplade moduler och växelriktarstorlek för att få optimalt utnyttjande.

4.           Typ av solceller och deras placering med hänsyn till skuggning, lutningsvinkel, nedsmutsning och ev. snö.

5.           Det är mycket viktigt att följa tillverkarens monteringsanvisningar för att få en anläggning som uppfyller EMC‑kraven.
Kabeldragningen mellan modulerna och sedan vidare till växelriktaren är särskilt angeläget att utföra på rätt sätt för att undvika slingor vilka kan orsaka störningar.

6.           Solcellsmoduler är klass II‑produkter, d.v.s. extraisolerade och ska därför INTE skyddsjordas (skyddsutjämnas).
Om tillverkaren särskilt anger att modulerna ska anslutas till jord så är detta en funktionsutjämning och ska därmed inte utföras med kabel som är märkt med färgkombinationen grönt och gult.
Enligt standarden SS-EN 60445 kan funktionsjordning märkas med rosa tilläggsmärkning.

7.           Särskild hänsyn bör vid montage på byggnader tas till genomföringar och att ledningarna på DC‑sidan normalt är ständigt spänningsförande och inte kan frånkopplas.
Vid skador och kortslutningar är ljusbågsrisken, och därmed brandrisken, mycket stor. Därför bör extra stor omsorg ägnas åt kabelval och förläggning med hänsyn till mekaniska skador, t.ex. snöskottning på tak.

8.           Kontrollera även med Räddningstjänsten för det område där installationen ska utföras. De har ibland föreskrifter angående ledningsförläggningen på och under tak med anledning av de arbetsmiljörisker som dessa ledningar medför vid en brand.

9.           I såväl Elinstallationsreglerna som i andra föreskrifter finns det omfattande krav på dokumentation och skyltning för en solcellsanläggning. Detta behandlas också ingående i handboken.
Även räddningstjänsten kan ha lokala krav. Kolla!

10.       Kablar och övrig installation måste klara de strömmar som kan förekomma i installationen. Vid behov monteras överströmsskydd.

11.       På DC‑sidan är det mycket viktigt att välja överströmsskydd och även alla övriga apparater så att de är avsedda för DC.

12.       Vid montering av solceller på tak ska risken för åsköverspänningar övervägas. Se metod för riskbedömning i avsnitt 443 i SS 436 40 00.

13.       Vid växelriktaren ska det finnas godkända lastfrånskiljare på såväl AC- som på DC‑sidan.

14.       Anläggningen ska vara så utförd att den vid nätbortfall inte kan fortsätta att mata ut el på nätet. Även behov av förregling vid reservkraftdrift bör övervägas.

15.       Även Kontroll före idrifttagning och provning poängteras särskilt och behandlas i ett omfattande avsnitt i handboken.

Distansutbildningar

auktorisation al

29.800 sek

* Kan delas upp på 15 månader

Startdatum: Omgående

* Kurslängd: Individuell

auktorisation b

9.800 sek

* Kan delas upp på 3 månader

Startdatum: Omgående

* Kurslängd: Individuell

Några av våra storkunder som köper distansutbildningar
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB
LKAB
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB