Integritetspolicy Gdpr

På Distansia värnar vi om din personliga integritet. Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft vilket innebär att dina rättigheter som registrerad förstärks och våra skyldigheter som personuppgiftsansvarig förstärks.

Personuppgifter är allt som kan leda till dig direkt eller indirekt som person, så som namn telefonnummer adresser och så vidare. Behandling av dem innebär att göra någonting med dem som att till exempel samla in dem, registrera dem, spara dem och sprida dem.

Hos Distansia behandlas dina personuppgifter rättvist och lagligt enligt dataskyddsförordningens regler. Vi samlar in personuppgifter för specifika och lagliga ändamål. Personuppgifterna kommer sedan endast att användas för dessa berättigade ändamål. Du har alltid rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som ligger för behandling hos oss på Distansia. Alla personuppgifter som behandlas ska vara relevanta och begränsade till de ändamål som de samlats in för. Vidare ska personuppgifterna vara korrekta vilket innebär att i fall då du önskar att vi rättar personuppgifter så är vi skyldiga att göra det.

Dina personuppgifter kommer delvis att behandlas som personidentifierare, så länge som det är nödvändigt för ändamålet vilket de samlats in för.

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Distansia garanterar att alla medarbetare är införstådda med att personuppgifter är sekretessbelagda och att alla berörda medarbetare har tystnadsplikt.

Denna policy kan komma att ändras.

När du köper din utbildning hos oss registrerar vi dina personuppgifter i vårt system. Vi samlar då in för- och efternamn, personnummer, hemadress, telefonnummer och e-postadress till dig.

Ändamålen och lagliga grunden för behandlingen beskrivs enligt nedan

  • För- och efternamn samt personnummer för att kunna identifiera dig och registrera dig i vår utbildning, för att kunna skriva diplom och utbildningsbevis åt dig samt för att spara i vårt register för att kunna redovisa för myndigheter och andra lämpligt berättigade organisationer efter förfrågan.
    Laglig grund för behandlingen är genom allmänt intresse och genom intresseavvägning samt för att kunna uppfylla ett avtal, köpeavtalet vilket ingås mellan Distansia och dig som kund/elev. Uppgifterna kommer sparas under obegränsad tid för att alltid kunna påvisa färdigutbildade elever.
  • Hemadress för att kunna skicka hem diplom och utbildningsbevis åt dig som gått färdigt utbildningen hos oss. Också för att kunna skicka fakturor och eventuella påminnelser/krav till dig om dessa inte skickas per e-post. Laglig grund för behandlingen är för ditt personliga intresse eftersom diplomet och utbildningsbeviset visar på färdig utbildning hos Distansia men också genom intresseavvägning där vårt intresse är att kunna skicka försändelser per vanlig post till dig i det fall det visar sig vara nödvändigt framför e-post. Hemadressen sparas fram tills dess att samtliga kostnader för utbildningen är erlagda till Distansia så vida det inte föreligger rättslig förpliktelse vilket innebär att informationen ska sparas enligt lag.
  • Telefonnummer och e-postadress för att kunna kommunicera under kursens gång.
    Den lagliga grunden för behandlingen är för ditt berättigade intresse men också genom intresseavvägning för att vi ska kunna nå dig under tiden du genomför din utbildning hos oss. E-postadressen sparas fram tills dess att samtliga kostnader för utbildningen är erlagda till Distansia så vida det inte föreligger rättslig förpliktelse vilket innebär att informationen ska sparas enligt lag.  

I händelse av personuppgiftsincident, vilket innebär att personuppgifter sprids, är vi skyldiga att informera dig som registrerad om detta och även rapportera om incidenten till datainspektionen.

Önskar du att få veta vilka personuppgifter som ligger för behandling hos oss på Distansia är du välkommen att ställa din förfrågan till oss via e-post.

Några av våra storkunder som köper distansutbildningar
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB
LKAB
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Caverion
Sjöfartsverket
Kustbevakningen
HSB
Bravida
Distansia - Distansutbildningar för Auktorisation AL och Auktorisation B